Gebruiksvoorwaarden

JURIDISCHE MEDEDELING


Onder Art. 10 van de Diensten van de informatiemaatschappij en wet inzake elektronische handel 34/2002 van 11 juli, informeren wij u over het volgende: 
Geregistreerde naam: MARSHA MANAGEMENT, S.L. – CIF (fiscaal nummer): B54835582, met adres op Calle Abeto 10, 30700 Torre-Pacheco, Murcia, Spanje

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN


1. Met gebruik van deze website impliceert u als gebruiker dat u volledige kennis hebt betreffende de Algemene gebruiksvoorwaarden en dat u deze zonder voorbehoud zult naleven. De titelhouder van deze website behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen, en de gebruiker moet ze bij elk bezoek, als zodanig lezen en accepteren.

2. Het gebruik van deze website en de aangeboden ervan zijn gratis, zonder afbreuk te doen aan het feit dat deze toestand kan veranderen op basis van de vorige clausule. 

3. De gebruiker is eraan gebonden de website, evenals de inhoud en/of diensten die daarin zijn opgenomen, op een zorgvuldige en correcte wijze te gebruiken, waarbij hij/zij zich verplicht zich bij het volgende te weerhouden van enig gebruik ervan: 
– om activiteiten uit te voeren die tegen de wet, tegen morele principes, tegen de openbare orde zijn en het alleen volgens deze gebruiksvoorwaarden te gebruiken;
– voor onwettige doeleinden en effecten, met inbegrip van die welke verboden zijn of tegen de rechten of belangen van derden zijn.

4. Het gebruik van deze website zijn voor strikt persoonlijke en privé-doeleinden, zonder via deze diensten reclame of commerciële activiteiten uit te voeren.

5. De zaak kan ontstaan dat om toegang tot bepaalde inhoud of om een willekeurige diens te gebruiken, het noodzakelijk is om persoonlijke gegevens te verstrekken, in welk geval de gebruiker de nauwkeurigheid, echtheid en geldigheid daarvan zal garanderen. 

Indien het noodzakelijk is toegangscodes (gebruikersnaam en wachtwoord) te gebruiken, zullen de gebruikers met het volgende rekening moeten houden:  
– De codes zijn persoonlijk en exclusief voor de gebruiker die hun titelhouder is, en uitsluitend de gebruiker zal verantwoordelijk zijn voor het veilig bewaren, de vertrouwelijkheid en het juiste gebruik ervan. 
– MARSHA MANAGEMENT, S.L. is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die kunnen ontstaan door de gebruiker of derden, als gevolg van gebruik van hun wachtwoord, met of zonder toestemming van de gebruiker, door derden.  
– MARSHA MANAGEMENT, S.L. zal alles doen om het door de gebruiker gebruikte wachtwoord geheim te houden. In het geval dat u met ons per e-mail contact opneemt, moet u geen berichten versturen met valse identificatie of die de bron van het bericht verbergen. 

6. MARSHA MANAGEMENT, S.L. heeft de wettelijk vereiste veiligheidsmaatregelen aangenomen om de persoonlijke gegevens van de gebruiker te beschermen (zie het privacybeleid voor meer details).

In geen geval zal zij de absolute onaantastbaarheid van haar beveiligingssystemen garanderen, evenals de veiligheid of onschendbaarheid van de genoemde gegevens bij de overdracht via het internet. 

7. De gebruiker is eraan gebonden de beperkingen te respecteren die op elk moment kunnen worden vastgesteld voor het gebruik van deze website. 

8. MARSHA MANAGEMENT, S.L. is niet verantwoordelijk voor de fouten die zich kunnen voordoen in de verwijzing en zij kan niet beloven dat het netwerk voor transmissie te allen tijden werkzaam zal zijn. Zij zal niet aansprakelijk zijn in geval een derde partij de gevestigde veiligheidsmaatregelen verbreekt, de berichten opent of ze gebruikt om een computervirus te verzenden. 

9. MARSHA MANAGEMENT, S.L. beheert niet het gebruik van deze website door gebruikers, en zij garandeert niet dat dit onder deze gebruiksvoorwaarden zal gebeuren. 

10. MARSHA MANAGEMENT, S.L. zal de dienst van de website die door de gebruiker wordt gebruikt, onderbreken en onmiddellijk de relatie met de gebruiker verbreken als zij gebruik waarneemt dat tegen deze gebruiksvoorwaarden wordt beschouwd.

11.MARSHA MANAGEMENT, S.L. behoudt zich het recht om alleen door een bericht via het toegangsscherm te sturen, het leveren van enige diensten die via deze website worden aangeboden te stoppen. Zij behoudt tevens het recht om op unilaterale wijze, op elk moment en zonder voorafgaande melding wijzigingen aan te brengen aan de presentatie en voorwaarden en diensten van MARSHA MANAGEMENT, S.L.

12. De relatie tussen MARSHA MANAGEMENT, S.L. en de gebruiker worden beheerst door de Spaanse wetgeving, waarbij zij uitdrukkelijk afstand doen van hun eigen jurisdictie en zichzelf onderwerpen om eventuele geschillen die hieruit voortvloeien aan rechtbanken en commissies te beslissen.

 

PRIVACYBELEID


In overeenkomst met de toepasselijke reguleringen en wetten inzake de Bescherming van persoonsgegevens, en wegens onze specifieke belangen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, informeert MARSHA MANAGEMENT, S.L. u, in haar capaciteit als de entiteit die verantwoordelijk is voor de opslag van bestanden, dat ofschoon bezoek aan deze website niet het leveren van enige persoonsgegevens met zich meebrengt, het volgende privacybeleid uiteen is gezet zodat gebruikers vrij zijn en vrijwillig kunnen beslissen over de mogelijkheid deze te bieden:

MARSHA MANAGEMENT, S.L. is zich bewust van zaken met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, de nodige technische en organisatorische maatregelen dij zij heeft moeten ondernemen om de veiligheid en integriteit van persoonsgegevens te verzekeren, zoals wordt vereist door de wet (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 (GDPR).

Gebruikers die ons via deze website persoonsgegevens geven, stemmen duidelijk ermee in dat hun gegevens in het overeenkomende bestand worden opgenomen dat naar behoren in het Algemene register voor gegevensbescherming wordt geregistreerd, dat eigendom is van MARSHA MANAGEMENT, S.L. Deze gegevens zullen worden gebruikt met als doel berichten te beantwoorden die wij via ons contactformulier ontvangen. Zij moeten ook worden gebruikt om contact te maken met gebruikers die een van onze diensten verzoeken. Hierbij worden hun gegevens gebruikt om communicatie te onderhouden die uit dergelijke diensten voortvloeien.

De gegevens worden vertrouwelijk en altijd in overeenkomst met de geldende wetgeving behandeld.

De verzamelde persoonsgegevens worden geannuleerd als zij onnodig of niet-relevant blijken voor het doeleinde waarvoor zij werden verzameld of opgenomen.

In het geval dat de verstrekte gegevens worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het nodig was ze te verzamelen, is voorafgaande toestemming van de gebruiker vereist.

Op geen enkel moment zal MARSHA MANAGEMENT, S.L. de verzamelde persoonsgegevens overdragen.

De eigenaar van de verzamelde gegevens kan op elk moment zijn/haar recht uitoefenen ze te openen, te wijzigen, te annuleren en te onderscheiden via email naar info@vipinvest.es, door dit als volgt te doen :

A. Een verzoek verzenden dat het volgende bevat:

volledige naam van de geïnteresseerde partij; 
een petitie met vermelding van het verzoek; 
adres voor kennisgevingen, datum en handtekening van de verzoekende partij;  
documenten die waar van toepassing, de gemaakte petitie verifiëren.  

B. Een fotokopie bijsluiten van hun nationale identiteitskaart/paspoort.

* MARSHA MANAGEMENT, S.L. behoudt zich het recht voor cookies te installeren die beetjes informatie bevatten waardoor bepaalde gegevens over haar bezoekers kunnen worden opgeslagen en opgehaald en die alleen kunnen worden gelezen door de server die ze implementeerde. De opname van cookies heeft als doel gebruikers met een op maat gemaakte dienst te voorzien en daarmee een dienst van hogere kwaliteit. De cookies hebben een beperkte tijdsspanne en onder geen beding kan een cookie informatie van de vaste schijf van de gebruiker halen. Het is uiteindelijk de gebruiker die de server hiermee vervolgend kan voorzien. Gebruikers die geen cookies willen ontvangen, kunnen de instellingen van hun browser overeenkomstig aanpassen.

Compare listings

Compare